Vezetőtisztségviselők szakmai felelősségbiztosítása – D&O

Vezetőtisztségviselők szakmai felelősségbiztosítása – D&O

 

Milyen felelősségi körei vannak a vezetőtv-nek:

Külső felelősség

Belső felelősség

Csődjogi felelősség

Büntetőjogi felelősség

Adójogi felelősség

Nehéz döntési helyzetek

 

Külső felelősség – polgárjogi felelősség – 3. személyek irányában:

 • társaság felel, de szándékosság esetén közvetlenül támadható a vezetőtv. – magánvagyonával felel
 • vezetőtv. felel, ha anyagi érdekből vét, de a negligencia is szándékosnak minősül

 

Belső felelősség – a társaság és ügyvezető közötti viszonyban:

 1. ha munkaviszonyban látja el a vezetői feladatot – Munkatörvénykönyv vonatkozik rá, ami szerint a vezető állású munkavállalónál felróhatóság szükséges. Úgy kell eljárnia, ami abban a helyzetben tőle elvárható lett volna. Bizonyítási teher a munkáltatónál van. Bizonyítani kell, hogy jogellenes volt a magatartása, kár keletkezett, és az ok-okozati összefüggést a kettő között.

Mentesülés: ha a vezető bizonyítja, hogy a kár nem volt előrelátható. Vagy a társaság vétkességét, vagy a társaság nem tett eleget a kárenyhítési kötelezettségének. Szándékosság esetén teljes kár a vezető felelőssége.

 

 1. megbízási szerződéssel: PTK kontraktuális szabályai szerint – szerződésszegéssel okozott károk vonatkoznak rá

Nehéz  a kimentés, de van rá lehetőség:

 • kárt ellenőrzési körén kívül okozták
 • előre nem volt látható
 • nem volt elvárható az elkerülés

 

Munkaszerződésben el lehet térni: pénzbelileg limitálni lehet a vezető felelősségét. Szándékosságot nem lehet kizárni

Létezik u.n. felmentvény: legfőbb szervtől kérhet felmentést belső jogviszonyban

 

Csődjogi felelősség:  végelszámolás, jogutód nélküli megszüntetés, kényszertörlés,  felszámolás

Végelszámolás – jogutód nélküli megszüntetés – min. 4-6 hónap szükséges

Legfőbb szerv határozhatja el. Mindenképpen fizetésképesnek kell lenni. Más eljárás alatt nem állhat a cég. Nem lehet ellene nyomozás, büntetőjogi eljárás, adóellenőrzés vagy más ellenőrzés.

Végelszámoló: általában a korábbi ügyvezető. Speciális feladatai vannak: iratok átadása, tájékoztatás, iratjegyzék készítés, dolgozók értesítése. Ha ebben vét, bírság 100-900.000 Ft közötti. Fokozott gondossággal kell eljárnia: a cég és a hitelezők érdekeit kell figyelembe vennie. Felelőssége, hogy mindent megtett, ha ezt megsérti, és fizetésképtelenség áll be, az ügy felszámolássá válik, a saját magánvagyonával kell kipótolni a hiányzó pénzmennyiséget. A legapróbb hiba is felróható neki. Legjobb mindent befagyasztani, mert támadható.

 

Kényszertörlés: ez a legrosszabb kimenetel – cég megszűntnek nyilvánítása

 • ha törvényességi eljárás eredménytelen
 • ismeretlen székhely
 • adószám törlése – ezt akár egy kisebb mulasztással is el lehet érni – ezt az adóhatóság tudja kiróni
 • székhelyen nem találják meg
 • nincs képviselő
 • ÁFA vagy adóbevallás késlekedése – legalább 180 nappal
 • fizetésképtelenség – nincs egyezségkötés adósokkal

Kizárólag a hitelezői érdekeket lehet figyelembe venni a vezetőnek. Javasolt a cég „befagyasztás”. Cégbíróság vizsgálja,hogy a vezetőtv mennyire hatott közre. A vezetőtv 5 évre eltilthatóvá válhat ügyvezetésre. Magánvagyonával felel a ki nem elégített igényekért. Kivéve, ha bizonyítja, hogy mindent megtett, ami elvárható volt tőle. Beszámolót kell készítenie, bizonyítandó, hogy nem történt vagyonvesztés.

Az eljárás befejeződik, ha nincs több vagyon, nincs követelés a céggel szemben, nincs eltiltás.

0-400.000 Ft közötti hiánynál 1-5 év közötti eltiltás lehet. Fölötte 5 év eltiltás.

 

Felszámolás: fizetésképtelenség fenyeget – ez banális esetként is lehet, bankszámlán kevesebb pénz van, mint a rövidtávú kötelezettség akár.

Érinti az ügyvezetőt, de az árnyékvezetőt is!

Hitelezői igények elsődlegesek. Az elmúlt 3 év vezetői felelősségét vizsgálják. Érdemes ügyvédet fogadni, magánvagyonával felel a vezető.

Vezető ellen per indulhat: először megállapítási per, utána marasztalási per (összegszerűségről)

Vizsgálják a felszámolást megelőző 5 évet, volt-e fedezet elvonási eset. Megtámadási jog: volt-e vagyonkimentés, mint pl. ingyenes jogügylet vagy kapcsolt felek közötti vagyon átruházás.

Adóregisztrációs eljárást is magával hoz: ha új céget akar, nem kap adószámot az új cégre. Ha van több cége, az első cég módosítás alkalmával 5 éven belül, az adóhatóság törölheti a céget.

Teendők: legfőbb szervet tájékoztatni, saját felelősséget csökkenteni. Házipénztárat rendben tartani. Dolgozókat, bankot értesíteni. Osztalékot fizetni nem lehet, bért is csak max. infláció mértékével lehet emelni.

 

Büntetőjogi felelősség:

 • költségvetési csalás – pl ÁFA
 • korrupció – akár aki kapja, vagy aki adja
 • csőd, bennfentes kereskedés
 • sikkasztás
 • pénzmosás
 • IP/IT bűncselekmény
 • fogyasztóvédelem, kartell

Kevésbé alapszik papírokon, mint inkább emberi beszélgetéseken az indítása

NAV kiemelten figyel bizonyos tevékenységeket

 

Figyelemmel kell lenni, ha valaki túlalacsony áron vásárol, vagy túl magason – gyanúsnak kell lennie ÁFA-csalás miatt. Könnyen bűnszervezetbe lehet keveredni. Óvatosság!

 

A számlakibocsájtók ellenőrzésének fontossága szintén kritikus helyzet – check-list:

 • Cégadatok (cégnév, székhely, fióktelep, képviselő, bankszámlaszám (cégkivonaton lévő legyen), tevékenységi kör, csőd/felszámolás alatt ne legyen
 • NAV honlapon ellenőrizni:
 • adószám
 • online számla
 • feketelisták (ÁFA bevallást elmulasztók)
 • alkalmazottak száma (legyenek alkalmazottak)
 • Beszámoló
 • Egyéb
 • ár (túlalacsony vagy túlmagas)
 • hatósági engedély
 • ezek ellenőrzését rendszeresen el kell végezni, legalább félévente.
 • ezeket az ellenőrzéseket le kell menteni, visszakereshetően

 

Sikkasztás:

 • pl cégautót lízingbe adja a vezető
 • bizományba átvett áru eltűnik
 • tartozás fedezetéül szolgáló vagyontárgy elvonása – fedezet eladása (záloggal terhelt vagyontárgy)
 • jogosulatlan pénzügyi tevékenység. http alá tartozó: kölcsön nyújtása, eszköz bérleti konstrukciók

 

Adójogi felelősség:

Art. 59. vezető magánvagyonával felel.

 

Nehéz döntési helyzetek:

 • felmondás: felmondási okot nem megfelelően közölte, indoklás nem valós, világos vagy okszerű.

Rendes felmondás: képességre (vezetői, pszichikai), magatartásra (utasítás nem teljesítése, üzleti titok megsértése) vagy átszervezésre lehet hivatkozni.

 • versenyjog: fúzió – 2 független cég egyesül – GVH engedély!
 • kartelljog
 • EPR, DRS
 • FDI – termőföld – spec. adó
 • ESG – 2025-től nagy cégeknek egyelőre
 • fogyasztóvédelmi panaszok
 • munkaügy
 • kötelező jótállás – céltartalék
 • whitleblowing – anonim módon biztosítani a bejelentő védelmet – megbízott + jegyzőkönyv
 • kiberbiztonsági szakértő

 

Összefoglalva: könnyen el lehet csúszni egy akár egyszerűnek tűnő, banális ügyön, érdemes vezetőtisztségviselők felelősség biztosítását u.n. D&O-t kötni!


Érdekli a vezető tisztségviselők felelősségbiztosítása?
Itt kérhet kötelezettségmentesen ajánlatot!