Szállítmányozói felelősségbiztosítás

A szállítmányozói felelősségbiztosítás keretein belül a biztosító vállalja, hogy teljesíti mindazon tisztán vagyoni kártérítési kötelezettségeket, amelyek a biztosítottat a magyar jogszabályok, a Polgári Törvénykönyv, és a Magyar Szállítmányozók Szövetsége által elfogadott Magyar Általános szállítmányozási feltételek, valamint az adott fuvarozási ágra vonatkozó nemzetközi egyezmények alapján, szállítmányozói tevékenysége folytán megbízóival szemben terhelik.

A biztosítási esemény:

A biztosítási szerződés időbeli hatálya alatt okozott, bekövetkezett és a biztosító részére bejelentett káresemény, amellyel kapcsolatos követelést a biztosítottal szemben, szakmai hiba miatt támasztottak.

Tipikus szállítmányozói műhibák:

– Fuvarozó kiválasztásánál nem kerül a megbízó összes előírása betartásra.
– Téves diszponálás
– Fuvarozó ellenőrzésének elmulasztása (rendelkezik-e CMR vagy BÁF biztosítással, a szerződésben vállalt járművel végzik a fuvarozást stb.)

Fontos tudnivaló: A szállítmányozói felelősségbiztosítás díjszámítási alapja az éves árbevétel, az éves díj a terv alapján kerül meghatározásra. Az ajánlat tartalmazza a biztosítótól elvárt minimumdíjat, melyet szerződéskötés esetén akkor is be kell fizetni, ha az árbevétel alacsonyabb a tervezettnél. Amennyiben az időszak elteltével az árbevétel meghaladja a tervezettet, a biztosító a terv feletti árbevétel rész arányában pótdíjaz. Minden biztosítási év leteltével a biztosítóval közölni kell az előző évi tényleges árbevételt! Jelentős árbevétel növekedés esetén a biztosító új tarifát kínál. Adatközlés elmaradása esetén a biztosító vagy a régi tarifa szerint pótdíjaz, ill. pro-rata (díjarányos) kártérítést alkalmazhat!
Jelen feltételek alkalmazása szempontjából a sorozatkárok egy biztosítási eseménynek minősülnek. Sorozatkárnak tekintendők az
egyazon károkozói magatartásból és okból eredő, de eltérő időpontokban bekövetkező károk, melyek között jogi, gazdasági vagy műszaki vonatkozásokban ok-okozati összefüggés áll fenn.

A biztosító kockázatviselésének terjedelme/mértéke:

 1.  A biztosítási szerzõdés kiterjed a szállítmányozó, szállítmányozási szerződésen alapuló felelősségére. Ide nem tartoznak az egyébként szokványos járulékos szállítmányozói szolgáltatások körébe tartozó tevékenységek. Szokványos járulékos szállítmányozói szolgáltatásnak minősülnek az alábbiak:
  – raktározási tevékenység
  – vámügynöki és vámközvetítői tevékenység
  A raktározási tevékenységen alapuló felelősség csak abban az esetben biztosított, ha a kár a biztosítási szerződésben feltüntetett saját vagy bérelt raktárában következett be.
 2. Nem szokványos szállítmányozási szerződésekbõl eredő felelõsségre csak akkor terjed ki a biztosító kockázatviselése, ha erre vonatkozóan előzetes, írásos megállapodás jön létre. Nem tekinthetõ szokványosnak a szállítmányozási szerzõdés, ha az a felelõsség terjedelme vagy az elvégzendõ feladat jellege tekintetében nem felel meg az I. pont szerinti jogszabályoknak, egyezményeknek, illetve szerzõdési feltételeknek.
 3. Ha a fentiek szerinti külön megállapodás nem jött létre, a biztosító a szállítmányozó szokványos felelõsségét meghaladó többlet-felelõsséget nem fedezi.
 4. Ha a szállítmányozó fuvarozóként felel, felelősségét az adott fuvarozási ágra vonatkozó szabályok határozzák meg.
 5. A káreseményenkénti kártérítési limitösszeg az a legmagasabb összeg, amit a biztosító egy biztosítási eseménnyel összefüggésben megtérít. Ez akkor is érvényes, ha több károsult lép fel kártérítési igénnyel. Eltérő megállapodás hiányában a biztosító kockázatviselésének éves felső határa a káreseményenkénti kártérítési limitösszeg háromszorosa. A káreseményenkénti és éves limitösszeg a kötvényen feltüntetésre kerül.

Néhány jellemző kizárás:

 • Az alvállalkozó szállítmányozók teljesítései
 • A raktározási tevékenységgel kapcsolatban jelentkező mindazon károk, melyek az általános biztosítási gyakorlat szerint vagyonbiztosítási szerződés keretében biztosíthatóak.
 • A raktározás során bekövetkező, rovarok, rágcsálók és egyéb kártevők okozta árukárok,
 • A szállítmányozó vám és egyéb vonatkozásban nyújtott készfizető kezességvállalása, kötbérek és bírságok térítésére, fizetési késedelemből, illetve nemfizetésből eredő károk
 • Következményi károkra (pl. környezetszennyezés, az áru késedelmes kiszolgáltatása stb.),
 • A személyi sérülésből, halálesetből eredő károk
 • Nemesfémek, drágakövek, bankjegyek és érmék, értékpapírok, okmányok, műtárgyak, festmények szállítmányozásával kapcsolatos felelősség, hacsak a felek erre vonatkozóan egyedi megállapodást nem kötöttek,
 • A biztosított tulajdonában lévő, vagy általa bérelt vagyontárgyakban keletkező dologi károk (pl. berendezés, épület, stb.), továbbá a biztosított saját kárai,
 • Azon károk, melyek elkobzás, lefoglalás vagy más hatósági beavatkozások következményei.
 • Azon károk, melyekre egyéb biztosítás fedezetet nyújt.