Nemzetközi szállítmánybiztosítás

Nemzetközi szállítmánybiztosítás az áru vagyonbiztosítási fedezetére szolgál.

A biztosítási összeg jellemző meghatározási módja:
áru számla szerinti értéke + fuvardíj + 10%-os felülbiztosítás („remélt haszon”)

Egyutas és keret szállítmánybiztosítás:

A szerződés határozott tartamú és egy bizonyos szállítmány feladási és rendeltetési helye közötti egyszeri szállításának kockázatvállalására érvényes.

A keretszerződés biztosítási fedezetet nyújt a megadott (egy éves) biztosítási időszak összes szállítmányára. A biztosító a szerződő által megadott, előzetesen becsült éves forgalmi adatok figyelembevételével előzetes díjat határoz meg és számláz ki. Az időszak végén pedig a felek a tényleges forgalom alapján elszámolnak egymással.

Az egyes fuvarok bejelentésének módja szerződésenként eltérő. Lehetséges, hogy egyedi fuvarbejelentésre nincsen szükség, de az is előfordulhat, hogy minden fuvart indulás előtt be kell jelenteni a biztosítónak.

A keretszerződésnek a két legfőbb előnye az egyszerű és gyors adminisztráció, valamint a kedvezőbb díjazás

Szállítmánybiztosítási keretszerződést export és import kitettségű vállalatok szoktak kötni. Egyre gyakoribb, hogy szállítmányozók is létrehoznak egy keretszerződést, és így egyszerűen a szolgáltatási díjukkal együtt tudnak biztosítási védelmet is kínálni az ügyfeleiknek.

Minden olyan káresemény biztosított,  ami a szállítás folyama alatt következik be és a kizárásokban nem felsorolt

Fő kizárások, biztosítás nem fedezi:

 • Súlyos gondatlanság, szándékosság
 • Áru sajátos természetéből következő kár
 • Elégtelen csomagolás
 • Sértetlen csomagoláson belüli árukárok
 • Késedelem és egyéb következményi károk
 • Nukleáris kockázat
 • Fuvareszköz/csomagolóeszköz alkalmatlansága

A biztosító megtéríti továbbá:

 • a közöskár-kiadásokat és hozzájárulást, a közöskárban hozott áldozatokat és károkat,
 • azokat a ráfordításokat, melyeket a biztosított a szállítmány mentése, az azt közvetlenül fenyegető kár elhárítása és valamely bekövetkezett kár enyhítése érdekében ésszerűnek tarthatott, amennyiben magát a kárt a biztosítási feltételek alapján megtéríti,
 • a kármegállapítás szükséges költségeit, amennyiben magát a kárt a biztosítási feltételek alapján megtéríti.

2. WPA fedezet

Megnevezett veszélynemekre vonatkozó szállítmánybiztosítás, az alábbi kockázatokra:

 • tűz, villámcsapás, robbanás, elemi csapások,
 • hajó mozgásképtelensége, felborulása, elsüllyedése, megfeneklése, hajótörés, zátonyra futás, légi jármű lezuhanása, hajók, repülőgépek, vagy más szállítási eszközök egymás közti, vagy rögzített, vagy úszó tárggyal (jeget beleértve) történő összeütközése és egyéb szállítóeszközt ért baleset,
 • hidak, építmények beomlása,
 • fedélzeten vagy fedélzet nélküli hajón fuvarozott rakomány tengerbeesése vagy sodródása,
 • hajó, repülőgép vagy más szállítóeszköz eltűnése, amelyen a szállítmányt fuvarozták,
 • a szállítmány berakodása, elhelyezése és kirakása alkalmával bekövetkezett baleset,
 • hajó fedélzete alatt szállított áru esetében folyó-, álló-, illetve tengervíz betörése.

A biztosító megtéríti továbbá:

 • a közöskár-kiadásokat és hozzájárulást, a közös kárban hozott áldozatokat és károkat,
 • azokat a ráfordításokat, melyeket a biztosított a szállítmány mentése, az azt közvetlenül fenyegető kár elhárítása és valamely bekövetkezett kár enyhítése érdekében ésszerűnek tarthatott, amennyiben magát a kárt a biztosítási feltételek alapján megtéríti,
 • a kármegállapítás szükséges költségeit, amennyiben magát a kárt a biztosítási feltételek alapján megtéríti.
 • Külön megállapodás alapján, pótdíj fizetése ellenében további veszélyek biztosíthatók, mint pl.:
 • egész szállítmány, vagy egy részének ellopása, dézsmálása, vagy ki nem szolgáltatása (TPND),
 • öngyulladás,
 • rozsda, oxidáció,
 • törés, beleértve a külső erőhatások nyomán jelentkező görbülés, horpadás, repedés stb. károkat is,
 • szóródás, zsákszakadás, csorgás,
 • nedvesedés, beleértve hajópára, hajóizzadás.

3. FPA (free from particular average) fedezet

A biztosító ellenkező megállapodás hiányában önrészesedés-mentesen téríti a biztosított szállítmány rész-, illetve totálkárait, amelyek a szállítással összefüggésben jelentkező veszteségekből és sérülésekből keletkeztek, az alábbi veszélyekből eredően:

A biztosító megtéríti továbbá:

Kiegészítő kockázatok

A biztosítási fedezet külön megállapodás alapján, pótdíj ellenében, a következő kockázatokra is kiterjeszthető:

 • Háborús veszélyek (WAR) záradék
 • Sztrájk (SRCC) záradék
 • Hűtőberendezés meghibásodása (Breakdown) záradék
 • Elő-, utó- és közbenső tárolás záradék.

Kizárások

 • a szállítmány penészesedése, erjedése, fagyása, olvadása, belső romlása, kukacok, rágcsálók és rovarok okozta károk, kivéve, ha az ilyen kár valamely biztosított veszély következménye,
 • az öngyulladás kárai,
 • a szállítmány sajátos természetéből eredő károk (különösen száradás, apadás, súlyveszteség stb.), kivéve, ha az ilyen kár valamely biztosított veszély következtében állt elő,
 • a szükséges csomagolás hiánya vagy hiányossága miatt bekövetkező károk,
 • nukleáris robbanás, radioaktív sugárzás vagy szennyeződés közvetlen és közvetett kárai,
 • következményi károk (környezetszennyezés, személyi sérülés stb.),
 • fuvarozási késedelem és bármely más ok miatti közvetett veszteségek, mint pl.: kötbér, árfolyam, kamat és konjunkturális veszteség, zárlati költségek,
 • a konténerek sérülésének és elveszésének kárai,
 • sértetlen csomagoláson belüli árukárok,
 • konstrukciós, gyártási, anyag és hasonló rejtett hibák következményi kárai,
 • belvízi fuvarozás közvetett és közvetlen téli veszélyeivel összefüggő károk,
 • hatósági lefoglalás, elkobzás, feltartóztatás, visszatartás vagy a szállítmány megsemmisítése,