Közúti kezesi biztosítás

Árufuvarozói engedély, közösségi engedély kiadásának feltétele, a tevékenységhez kapcsolódó vagyoni biztosíték nyújtása.

A 14/2001. (IV.  20.) KöViM rendelet alapján árufuvarozóknak és személyszállítóknak kötelező pénzügyi fedezet kiváltható a közúti kezesség biztosítással.

A vagyoni biztosíték szükséges mértéke 2012.01.02-től módosult. A jelenlegi szabályozás szerint az első gépjármű esetében 9 000 EUR, minden további gépjárműre: 5 000  EUR /db az előírt biztosítéki összeg. (pl. 3 járműre 19 000 EUR)

Új elem a szabályozásban, hogy 2022.05.21-től, a kizárólag 3,5 t össztömeg alatti járművek
üzemeltetése esetén is kötelező a vagyoni biztosíték megléte! (791/2021 (XII. 27.)

Kizárólag 3,5 tonna össztömegű járművek üzemeltetése esetén az első gépjárműre 1 800
EUR, minden további gépjárműre: 900 EUR /db az előírt biztosítéki összeg. (pl. 3 járműre 3
600 EUR)

KI LEHET BIZTOSÍTOTT?

Biztosított lehet :

 • Gazdálkodó szervezet , illetve egyéni vállalkozó
 • Áruszállításra szolgáló jármű üzemeletetője, illetve
 • Személyszállító busz/taxi üzemeltetője

BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNY

Biztosítási eseménynek minősül a biztosított által nyújtott fuvarozási szolgáltatás időtartama alatt a megbízótól átvett vagyontárgyakban a fuvarfeladat teljesítése során a biztosított tevékenysége körében felmerülő okból eredő fizetési kötelezettség.

A BIZTOSÍTÁS TERÜLETI HATÁLYA

A biztosítás hatálya belföldi közúti árufuvarozói engedély esetén a Magyar Köztársaság területére, míg nemzetközi közúti árufuvarozói engedély esetén az egész világra kiterjed.

KIZÁRÁSOK

Nem áll helyt a biztosító:

 • azokért a fizetési kötelezettségekért, amelyek abból keletkeztek, hogy a biztosított tevékenységét belföldi, illetve nemzetközi közúti árufuvarozói engedély nélkül végzi. 
 • azokért a fizetési kötelezettségekért, amelyek az árufuvarozói engedély bevonásának időtartama alatt keletkeztek. 
 • a biztosítási esemény bekövetkezése és a biztosító teljesítése után a biztosítóval szemben fennálló visszafizetési kötelezettség teljesítését megelőzően fennálló vagyoni biztosíték csökkent összegét meghaladó fizetési kötelezettségekért. 
 •  a fizetési kötelezettségeknek az ajánlatban megjelölt biztosítási összeget meghaladó részéért. 
 •  a felmerülő fizetési kötelezettségekért, ha a vállalkozás a közlekedési hatóság által kiállított engedélyben szereplő adatokra vonatkozó, a rendeletben előírt változásbejelentési kötelezettségének nem, vagy késedelmesen tesz eleget.
 •  az olyan fizetési kötelezettségekért, amelyek abból keletkeznek, hogy az üzemben tartó megszegi gépjárművei műszaki állapotának rendszeres ellenőrzésére vonatkozó, jogszabály által előírt kötelezettségét.
 • azokért a fizetési kötelezettségekért, amelyek a biztosítási esemény időpontjában más érvényes biztosítási szerződéssel fedezettek voltak.
 •  az olyan fizetési kötelezettségekért, amelyek a feladó vagy a címzett, illetve a feladó vagy a címzett nevében eljáró személyek által az áruval végzett kezelés, felrakás, elhelyezés vagy lerakás következtében keletkeztek.
 •  a csomagolás hiánya vagy hiányossága miatt keletkezett fizetési kötelezettségekért olyan áruk esetében, amelyek csomagolatlan vagy nem megfelelően csomagolt állapotban természetüknél fogva elveszésnek vagy sérülésnek vannak kitéve.
 • az olyan fizetési kötelezettségekért, amelyek a fuvareszköz nem megfelelő műszaki állapotára vezethetők vissza.
 • a nyitott járművön szóródó áru szállítása közben keletkezett fizetési kötelezettségekért.
 •  a hivatásos költöztetői tevékenység kockázataiból eredő fizetési kötelezettségekért.
 •  az olyan fizetési kötelezettségekért, amelyek azáltal keletkeztek, hogy a fuvareszközt túlterhelték, vagy nem tartották be a méretkorlátozásra vonatkozó előírásokat.
 •  azokért a fizetési kötelezettségekért, amelyek a fuvareszköz jogtalan használatából erednek.
 •  azokért a fizetési kötelezettségekért, ha a fuvareszközt nem a biztosított üzemelteti.
 •  az olyan fizetési kötelezettségekért, amelyek háború, invázió, külső ellenség cselekedetei, hadiállapot (függetlenül attól, hogy volt-e hadüzenet vagy sem), polgárháború,sztrájk, lázadás, forradalom, felkelés, katonai vagy bitorolt erő cselekedetei miatt keletkeztek.
 •  az olyan fizetési kötelezettségekért, amelyeket közvetlenül vagy közvetetten az alábbiak keletkeztettek, vagy azokhoz hozzájárultak:
  a) atomenergia vagy atomenergia felhasználásából származó nukleáris hulladék radioaktivitásából létrejövő ionizáció, sugárzás vagy szennyeződés,
  b) a bármilyen atomtöltet vagy nukleáris alkotórésze radioaktív, szennyező vagy más módon veszélyes sajátossága.
 •  az olyan fizetési kötelezettségekért, amelyek a biztosított, illetőleg számlavezető pénzintézete érdekkörében működő számítógépes program vagy mikroprocesszor bináris adatainak pontatlan leolvasása miatt keletkeztek.
 • Nem minősül a jelen feltételek szerinti árufuvarozásnak a bérelt járművekkel végzett közúti áruszállítás külön feltételiről szóló 4/2000.(II.16.) KHVM rendelet 2.§ (1)bekezdésében meghatározott saját számlás áruszállítás tekintettel arra, hogy kizárólag ennek a tevékenységnek a végzése hatósági engedélyt nem igényel.