A szállítmányozói felelõsségbiztosítás keretein belül a biztosító vállalja, hogy teljesíti mindazon tisztán vagyoni kártérítési kötelezettségeket, amelyek a biztosítottat a magyar jogszabályok, a Polgári Törvénykönyv, a Magyar   Szállítmányozók Szövetsége által elfogadott Magyar Általános szállítmányozási feltételek, valamint az adott fuvarozási ágra vonatkozó nemzetközi egyezmények alapján szállítmányozói tevékenysége folytán megbízóival szemben terhelik. A biztosítás átfogja azoknak a megalapozott kártérítési igényeknek a kielégítését és azoknak a megalapozatlan kártérítési igényeknek az elhárítását, melyeket az elõzõekben meghatározott tevékenység alapján a szerződővel, illetve a biztosítottal szemben támasztanak.

Fontos, hogy a sorozatkárok egy kárnak minõsülnek. Sorozatkárnak tekintendõk az egyazon károkozói magatartásból és okból eredõ, de eltérõ idõpontokban bekövetkezõ károk, melyek között jogi, gazdasági vagy mûszaki vonatkozásokban ok-okozati összefüggés áll fenn.

A biztosító kockázatviselésének terjedelme/mértéke

 1.  A biztosítási szerzõdés kiterjed a szállítmányozó szállítmányozási szerzõdésen alapuló felelõsségére, beleértve a szokványos járulékos szállítmányozói szolgáltatások alapján fennálló felelõsségét is. Szokványos járulékos szállítmányozói szolgáltatásnak minõsülnek az alábbiak:– raktározási tevékenység
  – vámügynöki és vámközvetítõi tevékenység
  – az árutovábbításhoz kapcsolódó szállítmányozói tevékenység, illetve ezeknek a szolgáltatásoknak a megbízók részére való teljesítése, mások igénybevételével. A raktározási tevékenységen alapuló felelõsség csak abban az esetben biztosított, ha a kár a biztosított szerzõdésben feltüntetett saját vagy bérelt raktárában következett be.

 2.  Nem szokványos szállítmányozási szerzõdésekbõl eredõ felelõsségre csak akkor terjed ki a biztosító kockázatviselése, ha erre vonatkozóan elõzetes, írásos megállapodás jön létre. Nem tekinthetõ szokványosnak a szállítmányozási szerzõdés, ha az a felelõsség terjedelme vagy az elvégzendõ feladat jellege tekintetében nem felel meg az I. pont szerinti jogszabályoknak, egyezményeknek, illetve szerzõdési feltételeknek.

 3.  Ha a fentiek szerinti külön megállapodás nem jött létre, a biztosító a szállítmányozó szokványos felelõsségét meghaladó többletfelelõsséget nem fedezi.

 4. Ha a szállítmányozó fuvarozóként felel, felelõsségét az adott fuvarozási ágra vonatkozó szabályok határozzák meg.

 5.  A káreseményenkénti kártérítési limitösszeg az a legmagasabb összeg, amit a biztosító egy biztosítási eseménnyel összefüggésben megtérít. Ez akkor is érvényes, ha több károsult lép fel kártérítési igénnyel. Eltérõ megállapodás hiányában a biztosító kockázatviselésének éves felsõ határa a káreseményenkénti kártérítési limitösszeg háromszorosa. A káreseményenkénti és éves limitösszeg a kötvényen feltüntetésre kerül.

Kizárások a kockázatviselés körébõl

Jelen feltételek alapján létrejött biztosítás külön írásos megállapodás hiányában nem terjed ki:

 • az alvállalkozó szállítmányozók teljesítéseire,
 • a fuvarozói tevékenységgel összefüggésben jelentkezõ károkra (beleértve a gyüjtõ fuvarozást is), kivéve, ha a bekövetkezõ árukár kimutathatóan a szállítmányozó hibás fuvarszervezõi magatartására, utasítására visszavezethetõen következett be.
 • a raktározási tevékenységgel kapcsolatban jelentkezõ mindazon károkra, melyek az általános biztosítási gyakorlat szerint vagyonbiztosítási szerzõdés keretében biztosíthatóak (különösen: épületek, árukészletek, gépek, berendezések stb. tûz, villámcsapás, robbanás, árvíz, vezetékesvíz-kár stb. miatti kárai), valamint lopás, leltár- és minden fajta ismeretlen eredetû áruhiány káraira,
 • a raktározás során bekövetkezõ, rovarok, rágcsálók és egyéb kártevõk okozta árukárokra,
 • mindazon károkra amelyek a biztosított jogszabályban elõírt kötelezettségénél szigorúbb, szerzõdésben vagy egyoldalú nyilatkozatban vállalt helytállási kötelezettségére vezethetõk vissza,
 • a szállítmányozó vám és egyéb vonatkozásban nyújtott készfizetõ kezességvállalására,
 • kötbérek és bírságok térítésére,
 • fizetési késedelembõl, illetve nemfizetésbõl eredõ károkra
 • következményi károkra (pl. környezetszennyezés, az áru késedelmes kiszolgáltatása stb.),
 • a személyi sérülésbõl, halálesetbõl eredõ károkra,
 • nemesfémek, drágakövek, bankjegyek és érmék, értékpapírok, okmányok, mûtárgyak, festmények szállítmányozásával kapcsolatos felelõsségre, hacsak a felek erre vonatkozóan egyedi megállapodást nem kötöttek,
 • a biztosított tulajdonában lévõ, vagy általa bérelt vagyontárgyakban keletkezõ dologi károkra (pl. berendezés, épület, stb.), továbbá a biztosított saját káraira,
 • azon károkra, melyek háborús, polgárháborús, háborúhoz hasonló események, valamint függetlenül a háborús állapottól, harci eszközök felhasználásból vagy meglétébõl erednek,
 • sztrájkok, fosztogatások, politikai erõszakos cselekedetek és más egyéb polgári zavargások és szabotázsok, továbbá atomenergia és radióaktív sugárzás következtében keletkezett károkra,
 • terrorizmus és annak következményi káraira. Jelen feltétel alkalmazása szempontjából terrorcselekménynek minõsül, különösen az olyan erõszakos, erõszakkal fenyegetõ, az emberi életre, a materiális, immateriális javakra vagy az infrastruktúrára veszélyes cselekmény, amely vagy politikai, vallási, ideológiai, etnikai célok mellett foglal állást vagy valamely kormány befolyásolására vagy a társadalomban, illetve annak egy részében való félelemkeltésre irányul, illetve arra alkalmas,
 • azon károkra, melyek elkobzás, lefoglalás vagy más hatósági beavatkozások következményei,
 • a számítógépes szoftver, hardver, beépített chip vagy nem számítógépbe épített integrált áramkör, illetve hasonló eszköz meghibásodásával összefüggésben felmerülõ közvetlen vagy közvetett károkra,
 • azokra a károkra melyeket a biztosított azonos károkozási körülményekkel visszatérõen okozott, s a biztosító felhívása ellenére a károkozási körülményt nem szüntette meg, noha az gazdaságilag és mûszakilag ésszerû ráfordítással megszüntethetõ lett volna,
 • azon károkra, melyekre egyéb biztosítás fedezetet nyújt.

Kérjen ajánlatot tőlünk és tudja meg, Önnek mennyibe kerülne! Kérjük töltse ki az alábbi űrlapot, és kollégánk hamarosan felkeresi Önt!